เกณฑ์การจำแนกสัตว์ออกเป็นหมวดหมู่

สมมาตร (symmetry) คือ การแบ่งร่างกายออกเป็น 2 ส่วนเท่ากัน
    1.asymmetry (ไม่มีสมมาตร) เช่น อะมีบา พารามีเซียม ซึ่งเป็นโปรติสต์, ฟองน้ำ
    2.spherical symmetry (universal symmetry) คือ สมมาตรทุกระนาบไม่ว่าจะผ่าในแนวใด เช่น วอลวอกซ์
    3.radial symmetry คือ สมมาตรที่ผ่าในแนวรัศมีได้หลายครั้งที่ทำให้ 2 ซีกเหมือนกัน เช่น สัตว์ในไฟลัมพอริเฟอรา (บางชนิด) ,ซีเลนเทอราตา
    4.biradial symmetry คือ สมมาตรที่ผ่าในแนวรัศมี 2 ครั้ง เช่น ดอกไม้ทะเล
    5.bilateral symmetry คือ สมมาตรที่ผ่าได้เพียง 1 ครั้ง เช่น ไฟลัมมีมาเทลมินทิส แอนเนลิดา มอลลัสกา เอไคโนเดอมาตา อาร์โทรโพดา คอร์ดาตา

ชั้นของเนื้อเยื่อ (germ layer)

ไฟลัมพอริเฟอรา - มีเนื้อเยื่อเรียงกัน 2 ชั้น แต่ไม่ได้เจริญมาจาก germ layer

ทางเดินอาหาร(alimentary canal หรือ digestive tract)

การแบ่งเป็นปล้อง (segmentation)
พบใน 3 ไฟลัม
    1.ไฟลัมแอนเนลิดา
    2.ไฟลัมอาร์โทรโพดา
    3.ไฟลัมคอร์ดาตา

ช่องตัวหรือช่องท้อง (coelom)

ระบบเลือด (blood system)

แหล่งข้อมูล : นิพนธ์ ศรีนฤมล. BIOLOGY NOTE. กรุงเทพฯ : เทพรัตน์พับลิชชิ่งกรุ๊ป , 2532